خانم محترم

اگر تیر دشمن جـ ـ ـ سـ ـ ـ ــ ـ م شهدا را شکافت.

تیر بدحجابی تو قـ ـ ـ لـ ـ ـ ـ ـ ب شهدا را میدرد.