مادر پول و طلاهاش رو که داد از در ِ ستاد  پشتیبانی جنگ خارج شد . مسئول مربوطه فریاد زد : مادر رسیدتون ! مادر خندید و گفت : من برای دادن دو پسرم هم رسید نگرفتم ...

ما تا ابد مدیون مادرانی هستیم که به فرزندانشان ایثار آموختند .