عبور از بحران
 
نویسنده: دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی (1)