زن غربی یا مسلمان، انتخابت چیست؟
عفاف که از عفّت و حیا و حفظ زیبایی ها می آید امروزه از مهمترین نکات زن مسلمان است و می بینیم که چطور عده ای در دل کفر و کشوره ای همیشه مدعی آزادی برای حفظ عفاف تلاش می کنند و مانند خانم مروه شربینی (زن مسلمان مصری) که در دادگاه آلمان 18 ضربه چاق و می خورد و جلوی چشم همسر و کودکش شهید می شود تا برای عفاف خود و متلک های یک مرد که در پارک به او فحاشی کرد، اعاده حیثیت کند  و بگوید من برای عفاف و پوششم اهمیت قائلم، در مقابل هم عده ای روسری را به چوب می بندند و ....